Kontakt

Spółdzielnia socjalna FADO

ul. Pomorska 149/153
90-236 Łódź, budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, pokój 406, 4. piętro

Tel. 695 055 067

Kontakt w PJM (po kliknięciu otworzy się strona do połączenia z tłumaczem języka migowego)

biuro@spoldzielniafado.pl

NIP 728 279 56 45
REGON 101708063
Rachunek bankowy 05 1600 1462 1824 3065 2000 0001

Formularz kontaktowy

Opis dostępności:

Budynek dostępny dla osób na wózkach, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, toaleta dostępna.

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Socjalna „FADO” i w dalszym ciągu Statutu zwana jest „Spółdzielnią”.
 2. Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz.651 z późn. zm), innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
 3. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

 

§ 2

 1. Siedzibą Spółdzielni jest Łódź
 2. Terenem działalności Spółdzielni jest terytorium RP i zagranica.

 

§ 3

Czas trwania Spółdzielni jest nieokreślony.

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działalności

 

§ 4

1. Spółdzielnia działa na rzecz:

1) społecznej reintegracji jej członków (osób fizycznych), przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,

2) zawodowej reintegracji jej członków (osób fizycznych), przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;

2. Działania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej.

 

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków i osób w niej zatrudnionych.

2. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,
w zakresie:

1) Podstawowy: 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami: tłumaczenia tekstów mówionych lub pisanych na polski język migowy (PJM) i z PJM na język polski pisany.

 

2) Pozostałe

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja: doradztwo w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, szkolenia pracowników urzędów, instytucji w sposobach komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi słuchowo

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne: wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami dla urzędów

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury: doradztwo w zakresie architektury związane z:

-     projektowaniem budowlanym,

-     projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym,

-     kształtowaniem krajobrazu.

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana: pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, pozostałe doradztwo techniczne, doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo
w zakresie zarządzania, działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów, działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów.

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi: montaż filmowy, telewizyjny i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa, wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych.

63.12.Z - Działalność portali internetowych: działalność związana z produkcją filmów i nagrań (działalność radiofoniczna i telewizyjna, telekomunikacja, działalność w zakresie technologii informatycznych, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych,

 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, kursy komputerowe, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

 

3.  Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w zakresie:

1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)    działalności charytatywnej;

4)    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5)    ochrony i promocji zdrowia;

6)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

12)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

13)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

14)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

16)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

18) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-17.

4.  W zakresie prowadzonej przez Spółdzielnię działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, świadczenia na rzecz Spółdzielni mogą wykonywać wolontariusze.

 

§ 6

1.  Dla wykonywania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych.

2.  Spółdzielnia może zakładać i przystępować do spółek cywilnych, do spółek prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

 


Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

 

§ 7

1. Ponieważ założycielami Spółdzielni są osoby prawne Spółdzielnia musi liczyć co najmniej 2 (dwóch) członków nie więcej jednak niż 50 (pięćdziesięciu) członków.

2. Członkami założycielami są:

1) Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi nr KRS 0000051170;

2) Fundacja SUBSIDIUM z siedzibą w Łodzi nr KRS 0000368228

3.      

Członkostwo w Spółdzielni mogą nabyć:

1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

2) osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia
z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

3) osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii

w zakładzie lecznictwa odwykowego;

4) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

5) osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

6) osoby zwolnione z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

8)  osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

9) inne niż wskazane w pkt. 1-8 osoby fizyczne, jeżeli ich praca na rzecz Spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie będący osobami fizycznymi;

10) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

11) jednostki samorządu terytorialnego.

4. Liczba osób, o których mowa w ust. 3 pkt 9, nie może być większa niż 50 % ogólnej liczby członków Spółdzielni. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia Spółdzielni w stan likwidacji.

5.  Członkiem Spółdzielni, w przypadku osób fizycznych, może zostać wyłącznie osoba zdolna do wykonywania pracy w Spółdzielni, a Spółdzielnia może ją zatrudnić stosowanie do jej kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni.

6. W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni, co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w pkt. 1-8, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

7.  Osoby zatrudnione na zasadach określonych w pkt 7, po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.


§ 8

1.  Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji przez zainteresowanego. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2.  Deklaracja powinna zawierać:

1) w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przystępującego
do Spółdzielni, datę i miejsce jego urodzenia, PESEL, status, zawód oraz szczególne kwalifikacje, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację;

2) w przypadku osoby prawnej - jej nazwę i siedzibę, datę wpisu
do właściwego rejestru/ewidencji, nr w rejestrze/ewidencji, NIP, REGON, rodzaj prowadzonej działalności, dane osób uprawnionych
do reprezentacji, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.


§ 9

1. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni może być uzależnione od odbycia przez zainteresowanego okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa 3 (trzy) miesiące.

2.  W ww. okresie kandydat świadczy pracę na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy o pracę na czas określony. Do kandydatów na członków Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, jednakże stosunek pracy między kandydatem a Spółdzielnią może być rozwiązany wcześniej
z zachowaniem terminów i zasad przewidzianych w przepisach kodeksu pracy dla rozwiązywania umowy zawartej na czas nieokreślony.

3.  W czasie trwania okresu kandydackiego, zakres praw i obowiązków wynikających ze świadczenia przez kandydata pracy na rzecz Spółdzielni kształtują przepisy prawa pracy.

4.  O zakwalifikowaniu zainteresowanego do odbycia okresu kandydackiego decyduje Zarząd.

5.  Kandydat ma prawo do:

1)  udziału w Walnym Zgromadzeniu w charakterze obserwatora;

2)  otrzymania odpisu Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni.

6. Kandydat ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni;

2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej;

3) korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym, utrzymywać miejsce pracy i inne obiekty Spółdzielni w należytym stanie technicznym i sanitarno- higienicznym;

4) współdziałać w ochronie wspólnego dobra i dbać o rozwój Spółdzielni z poszanowaniem jej mienia;

5) wywiązywać się terminowo ze wszystkich zobowiązań na rzecz Spółdzielni;

6) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie i nie działać na szkodę Spółdzielni.

 

§ 10

1.      Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet członków przez właściwy w sprawie organ Spółdzielni.

2.      Uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

3.      O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie (bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty listem poleconym) w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie i pouczenie o trybie odwoławczym.

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia na członka Spółdzielni przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się w formie pisemnej do Walnego Zgromadzenia
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie jego przyjęcia
w poczet członków.

5. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym zebraniu, nie później jednak jak w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania.

6. Zainteresowany ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. O terminie Walnego Zgromadzenia należy zawiadomić zainteresowanego z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 37 ust. 1 Statutu.

7.  O ostatecznej decyzji Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania zainteresowany powinien być powiadomiony listem poleconym w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

8.  Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 11

1.  Członek Spółdzielni ma prawo do:

1) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia
w Walnych Zgromadzeniach

2) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni;

3) pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami ustawowymi;

4) świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi;

5) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów;

6) zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 42 Prawa spółdzielczego;

7) zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w Statucie, stosownie do swoich kwalifikacji oraz aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni;

8) niezwłocznego uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość - na żądanie członka ww. informacja winna być udzielona na piśmie;

9) zaznajamiania się z tekstami uchwał organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi;

10) zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
z zastrzeżeniem art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego

11) wglądu do rejestru członków;

12) korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia
w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, szkoleniowych, sportowych i turystycznych.

2.  Członek Spółdzielni może również korzystać z innych praw niż określone w ust. 1, przewidzianych przez niniejszy Statut i/lub ustawy.

 

§ 12

1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, w tym podjęcia i wykonywania pracy
w Spółdzielni zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Statutu oraz innymi przepisami;

2) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,

3)  stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni;

4)  wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w Statucie;

5) dbania o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,

6) ochrony i zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz użytkowania go zgodnie
z przeznaczeniem;

7) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności
i koleżeństwa w stosunku do innych członków Spółdzielni.

2.  Statut i/lub ustawy mogą nakładać na członków inne obowiązki, niż te wymienione w ust. 1.

 

§ 13

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek

1)     wystąpienia członka ze Spółdzielni,

2)     wykluczenia członka,

3)     wykreślenia członka z rejestru członków,

4)     śmierci członka lub ustania członka.

§ 14

1.      Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2.      Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

3.      Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 15

1.      Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie członka w Spółdzielni nie da się pogodzić
z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego.

2.      Wykluczenie może nastąpić:

1) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni,

2) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę bądź umowy o pracę,

3) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia
z winy wykonawcy jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę nakładczą,

4) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy.

2. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

§ 16

1. Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić tylko w wypadku, gdy:

1) członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok
z przyczyn nie zawinionych przez Spółdzielnię,

2) członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy,
a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy,

3) członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.

§ 17

1.      Organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Walne Zgromadzenie.

2.      Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, właściwy w sprawie organ Spółdzielni obowiązany jest wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

3.      Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu
ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno
w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone
w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

4.      Odwołanie od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu podjętej przez właściwy organ następuje na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.

 

§ 18

1.      Członka zmarłego Zarząd skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia,
w którym nastąpiła śmierć.

2.      Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni Zarząd skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

§ 19

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający:

1) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko członka do Spółdzielni, datę i miejsce jego urodzenia, PESEL, status, zawód, szczególne kwalifikacje, status, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, dane dotyczące wkładów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa, data ustania członkostwa,

2) w przypadku osoby prawnej: jej nazwę i siedzibę, datę wpisu
do właściwego rejestru/ewidencji, nr w rejestrze/ewidencji, NIP, REGON, rodzaj prowadzonej działalności, dane osób uprawnionych do reprezentacji, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa, data ustania członkostwa.

 

Rozdział IV

Wpisowe, udziały, wkłady

§ 20

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały stosownie do postanowień niniejszego Statutu

§ 21

1.      Każdy członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

2.      Wpisowe członek wnosi w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o przyjęciu go w poczet członków Spółdzielni. Członkowie założyciele wnoszą wpisowe
w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wpisaniu Spółdzielni do rejestru przedsiębiorców przez sąd.

3.      Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

§ 22

1. Wysokość udziału wynosi: 100 zł (słownie: sto złotych).

2. Członek winien zadeklarować przynajmniej jeden udział.

3. Członek może zadeklarować większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2.

4. Zadeklarowane udziały Członek wpłaca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyjęciu go w poczet członków Spółdzielni. Członkowie założyciele wpłacają zadeklarowane udziały w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców przez sąd.

5. Nie pokrycie udziałów w terminie może skutkować wykluczeniem członka ze Spółdzielni.

§ 23

1.  Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania

2.  Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

 

§ 24

 1.   Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, które członek jest zobowiązany obligatoryjnie zadeklarować i wpłacić. Zwrot tych wpłat następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat.
 3. Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni,
  w całości i jednorazowo, w terminie miesiąca od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.
 4. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.


§ 25

Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

§ 26

 1. Członkowie mogą wnosić do Spółdzielni wkłady.
 2. Wkłady mogą być pieniężne, jak i niepieniężne.
 3. Wkłady mogą być wnoszone na własność, jak i do korzystania z nich przez Spółdzielnię.
  W przypadku wkładów do korzystania są one oddawane do bezpłatnego używania.
 4. Wkład wnoszony jest przez członka w terminie 30 dni od dnia zadeklarowania wniesienia wkładu.
 5. Zwrot wkładu następuje w razie ustania członkostwa lub likwidacji Spółdzielni
  w terminie miesiąca, w pierwszym przypadku liczonym od dnia ustania członkostwa,
  w drugim przypadku liczonym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców otwarcia likwidacji Spółdzielni.
 6. Wysokość zwracanych wkładów określa rzeczoznawca majątkowy przez określenie ceny rynkowej. 
 7. Członek będący osobą fizyczną, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane
  z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do spółdzielni socjalnej wnosi je bądź to w postaci pieniężnej bądź niepieniężnej w całości, jako wkład na własność Spółdzielni.
 8. Zwrot członkowi wkładu, o którym mowa powyżej w ust. 7 może nastąpić wyłącznie
  w przypadku powstania obowiązku zwrotu przyznanych środków z uwagi na naruszenie postanowień umowy o przyznanie środków. Zwrot wkładu nastąpi w sposób i terminie wskazanym przez podmiot przyznający środki.
 9. Wysokość wkładu, o którym mowa powyżej w ust. 7 każdorazowo określa Zaświadczenie
  o udzieleniu wsparcia wydane przez podmiot udzielający tego wsparcia.
 10. Wkład członka będącego osobą prawną może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników tych osób prawnych.


Rozdział V

Zasady zatrudniania w Spółdzielni

 

§ 27

1.  Spółdzielnia i członek Spółdzielni będący osobą fizyczną mają obowiązek nawiązania
i pozostawania ze sobą w stosunku pracy.

 1. Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę bądź umowę o pracę.
 2. Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie umowy
  o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 3. Członek powinien być zatrudniony stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości i potrzeb gospodarczych Spółdzielni.
 4. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością.
 5. Spółdzielnia może zatrudnić pracowników niebędących członkami Spółdzielni
  na podstawie umowy o pracę lub innych umów, z tym, że łączna liczba osób,
  o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1-8, nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej.

 2. Ponieważ Spółdzielnia została utworzona przez osoby prawne, które pozyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na jej utworzenie i prowadzenie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umów w tym zakresie ma ona obowiązek zatrudnienia sześciu osób zagrożonych wykluczeniem, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych, najpóźniej w dniu podpisania tych umów i nieprzerwanego utrzymywania tego zatrudnienia przez wskazany w umowach okres.

 

§ 28

Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielczego odmowa zawarcia spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę bądź jednej z umów określonych w § 27 ust. 3 stanowi ciężkie naruszenie przez członka jego obowiązków członkowskich i może być podstawą do wykluczenia go
ze Spółdzielni.

 

§ 29

W razie nie nawiązania spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę bądź jednej
z umów określonej w § 27 ust. 3 z winy Spółdzielni członek może dochodzić przez cały czas trwania członkostwa zawarcia takiej umowy oraz w ciągu roku od dnia powstania członkostwa odszkodowania według przepisów prawa cywilnego.

 

§ 30

1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu pracy o umowie na okres próbny.

2. Do umowy o pracę w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu pracy o umowie na okres próbny w przypadku zatrudniania na podstawie takiej umowy członka Spółdzielni.

3. Do umowy o pracę nakładczą, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosuje się:

1) w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcia odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,

2) w pozostałym zakresie - przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę nakładczą.

4. Do umów zlecenia i umów o dzieło na podstawie, których członkowie Spółdzielni
są zatrudnieni, w sprawach nieuregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszego Statutu, stosuje się przepisy prawa cywilnego.

 

Rozdział VI

Organy Spółdzielni

 

§ 31

Organami Spółdzielni są:

1)  Walne Zgromadzenie,

2)  Zarząd.

§ 32

Wybory do organu Spółdzielni, o którym mowa w § 31 pkt. 2 dokonywane są
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 33

1. O ile Statut lub ustawy nie stanowią inaczej uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni, uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.

2. Tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w § 31, sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut i Regulamin przewidziany w Statucie.


Walne Zgromadzenie

§ 34

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2.  Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jedynie przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

4.  Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

5. Członek Zarządu nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

6. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

8. Uchwały podejmowane większością, o której mowa w § 33 ust. 1.

9. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach:

1) zmiany Statutu – 2/3 głosów,

2) przejścia Spółdzielni w stan likwidacji – 3/4 głosów,

3) przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji – 3/4 głosów,

4) łączenia się Spółdzielni – 2/3 głosów.

10. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.

11. Na żądanie 2/3 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, zarządza się głosowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad.


§ 35

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu,

3) zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni;

10) uchwalanie zmian Statutu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni
ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12) wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

14) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni.

15) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

16) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

d) kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

e) kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.

17) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

18) podejmowania uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

19) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,

20) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

21) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

22) podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowane gospodarczą koniecznością,

23) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach;
do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Walnego Zgromadzenia przez niego upoważnionych,

24) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni przez sądem w sprawie
o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z powództwa Zarządu.

2. Statut i/lub ustawy mogą stanowić również o innych jeszcze kompetencjach Walnego Zgromadzenia poza tymi wymienionym w ust. 1.

 

§ 36

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie
  w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 37

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia
na piśmie bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty listem poleconym członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło, co najmniej:

1)  na 14 dni przed jego zaplanowanym terminem – w przypadku Walnego Zgromadzenia w ramach którego ma zostać zatwierdzone sprawozdanie roczne,

2)  na 7 dni przed jego zaplanowanym terminem – w przypadku Walnego Zgromadzenia w ramach którego będą rozpatrywane sprawy inne niż określone w pkt. 1.

2. Uprawnieni w myśl § 36 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. O zamieszczeniu dodatkowych spraw w porządku obrad Zarząd powinien zawiadomić,
w sposób określony w ust. 1 w dniu otrzymania żądania, członków, związek rewizyjny,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.

 

§ 38

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 37.

 

§ 39

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 40

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy
w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

 

§ 41

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym
w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.

4. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków oraz wszystkich jej organów.

 

Zarząd

§ 42

1.  Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub w Statucie Walnemu Zgromadzeniu.

§ 43

1.  Zarząd składa się z 4 osób – Prezesa i trzech Członków Zarządu.

2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie były karane za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.

 

§ 44

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na każde stanowisko przeprowadza się oddzielne głosowanie.

2. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

3. Każdego z członków Zarządu Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 38. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

5. Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje jeden z Członków Zarządu.

6.  Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach bezpośrednio
go dotyczących.

7. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć, jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

8. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

 

§ 45

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy liczby jego członków.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 46

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

§ 47

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu
z członków Zarządu, lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

 

§ 48

Tryb pracy Zarządu określa Statut.

 

Rozdział VII

Gospodarka Spółdzielni

 

§ 49

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 50

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 51

 1. Statutowa działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie społecznej
  i zawodowej reintegracji oraz działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) i może być prowadzona, jako statutowa działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
 2. Spółdzielnia dokonuje rachunkowego wyodrębnienia wymienionych w ust. 1 form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników,
  z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

 

§ 52

 1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:

1) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2)  fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

3)  fundusz inwestycyjny, powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej,

4)  fundusz reintegracyjno-społeczny – powstający z części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł.

 1. Spółdzielnia może tworzyć także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia
  i gospodarowania tym funduszem określają odrębne przepisy ustawowe.

 

§ 53

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

 

§ 54

1.      Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:

1)  zwiększenie funduszu zasobowego - nie mniej niż 40 %;

2)   cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych - nie mniej niż 40 %;

3)   fundusz inwestycyjny.

2.   Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków Spółdzielni,
w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.

 

§ 55

1.      Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego, a gdyby i ten nie wystarczył kolejno z funduszu inwestycyjnego i dalej z funduszu reintegracyjno-społecznego.

2.   Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu Spółdzielni mogą być pokryte w roku następnym.

3.   Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to przewiduje Statut.

 

Rozdział VIII

Łączenie, podział, likwidacja, upadłość Spółdzielni

 

§ 56

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz w Prawie spółdzielczym.

Rozdział IX

§ 57

1.      Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

2.      Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie Statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.

3.      Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem
do Krajowego Rejestru Sądowego.