Głównej zawartości

Warszawa, dnia 25.04.2017 roku

 

Protokół odbioru przedmiotu umowy

 

Protokół sporządzono w związku z umową numer 318/2017 z dnia 27. 04. 2017 r.

dot. przeprowadzenia audytu zespołu zabytkowych kamienic Muzeum Warszawy pod kątem dostępności ww. budynków dla osób niepełnosprawnych oraz opracowania rekomendacji rozwiązań optymalizujących podnoszących dostępność obiektów wystaw, oferty kulturalnej, strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 oraz Krajowych Ram interoperacyjności (dalej: "Umowa"), zawartą pomiędzy:

  • Zamawiającym: Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru lnstytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392;
  • Wykonawcą: Spółdzielnią Socjalną FADO z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrot 94/96 (90 - 040 Łódź).

Wykonawca oświadcza, iż wykonał w calości przedmiot Umowy polegający na wykonaniu dwóch etapów umowy, tj:

  1. Przeprowadzeniu audytu zespolu zabytkowych kamienic Muzeum Warszawy zlokalizowanych przy Rynku Starego Miasta w Warszawie pod kątem dostępności ww. budynków dla osób niepełnosprawnych przede wszystkim ruchowo, dostępności wystawy głównej wraz z planowanym wyposażeniem sprzętowym, dostępności oferty kulturalnej dla osób o różnych niepełnosprawnościach.
  2. Opracowaniu rekomendacji rozwiązań optymalizujących/ podnoszących dostępność obiektów wystaw, oferty kulturalnej, strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 oraz Krajowych Ram lnteroperacyjności ( Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r.)

Zamawiający oświadcza, iż przyjmuje wykonany w całości przedmiot Umowy.

 

Zamawiający:

Joanna Dudelewicz
kierownik Projektu - Koordynator
Muzeum Warszawy

Artur Zbiegieni
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Muzeum Warszawy

Oryginał w formacie PDF.